Algemene voorwaarden

1 ALGEMENE VOORWAARDEN
2 PRIVACYVERKLARING

Artikelsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Bedenktijd : de termijn waarbinnen het consumentengebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag : kalenderdag;
 4. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd wordt verspreid;
 5. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument van een ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten voorstellen;
 8. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand ;
 9. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Buitenkookproducten webshop
Pieter Durksstrjitte 42 9108 ML Broeksterwâld (Friesland)
Telefoonnummer: 06-19745514
E-mailadres: info@buitenkookproducten.nl
KvK-nummer: 89480015
Btw-identificatienummer: NL864994813B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo snel mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in wijziging van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zo wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennisgenomen kan worden en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de ingewikkelde selectie die voor hem het meest vruchtbare is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit chemisch in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende groot om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen van kennelijke fouten in het aanbod van de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat bepaalde informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de ingewikkelde van het aanbod zijn verbonden. Het gaat hier in het bijzonder om:
  de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke daarvoor handelingen nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor tijdelijke van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs ingewikkeld is;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de deur in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft verbonden en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; nl
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van het aanvaarden van de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft, heeft de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de acceptabele van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en belangrijke maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer in acht voldoende passende veiligheidsmaatregelen nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij oorspronkelijk gemotiveerd een beslissing van aanvraag te kiezen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schrijven over een manier waarop de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a
  . het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een opmerkelijke melding inzake het onduidelijke zijn van het herroepingsrecht;
  C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor de uitspraak van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In het geval van een duurtransactie is deze afwijkend in de vorige, maar slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. U heeft na annulering herhaaldelijk 14 dagen om uw product retour te sturen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een eerdere door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekende vertegenwoordiger. Wanneer wij het retour gestuurde product hebben ontvangen, zullen we binnen 14 dagen de terugbetaling in orde maken.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer onmogelijk maken, conform de door de ondernemer voorziene onvoldoende en duidelijke instructies.
  Bij levering van diensten:
 3. Bij het leveren van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tien minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten op de deur de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake voorziene ontoereikende en eenvoudige instructies.

Artikel 7 - Kosten in het geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen tien hoogste kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Als de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft, tijdelijk voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten
  : die door de ondernemer tot stand zijn passende specificaties van de consument;
  B. die persoonlijk van aard zijn;
  C. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  D. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waardoor de ondernemer geen invloed heeft;
  F. voor losse kranten en tijdschriften;
  G. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten
  : betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te ondergronden op een bepaald gegeven van gedurende een bepaalde periode;
  B. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  C. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod variabele geldigheidsduur worden de prijzen van de producten aangeboden en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Bij het opgeven van het vorige lid kan de ondernemer producten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat componentenprijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen indien toegestaan ​​zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen indien toegestaan ​​de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. dit het gevolg is van wettelijke regelingen van bepalingen; van
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Het in het aanbod van producten of diensten dure prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod functionele specificaties, aan de voldoende eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / van overheidsvoorschriften. Indien Verbeterd staat de ondernemer er tevens voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant van importeur gegarandeerde garantie doet niets aan de wettelijke rechten en voltooit de consument op grond van het conflict tegenover de ondernemer kan geld doen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als de plaats van levering het adres heeft opgeleverd dat de consument aan het bedrijf heeft gemaakt.
 3. Met overtuigend van schijnen blijken in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een geïnstalleerde leveringstermijn is besloten. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangen de consument uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op mogelijke compensatie.
 4. In het geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag hebben betaald dat de consument zo snel mogelijk heeft betaald, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op mogelijke en verrassende wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet verdwijnen. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gebaseerd bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument van een vooraf aanbevolen en aan de bekende ondernemer samengestelde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is gekozen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die beperkt tot het geregelde afleveren van producten (elektriciteit daaronder opgenomen) van diensten, te allen tijde opzeggen met voldoende van besloten opzeggende regels en een opzegtermijn van tien hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die bereikt tot het geregelde afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met geldige van mogelijke opzegtermijnregels en een opzeg van tien maximale één maand.
 3. De consument kan in de vorige leden tegenstrijdige overeenkomsten zitten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald of in een bepaalde periode;
 • definitief opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn gegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die hoeveelheden tot het geregelde afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In het geval van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die reikt tot het geregelde afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de verbruikende verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die enorme hoeveelheden tot het geregelde afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand en een opzegtermijn van tien hoogste drie maanden in het geval dat de overeenkomst tot het geregeld leidt, maar minder dan één keer per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en grotendeels automatisch afgerond van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van tien hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzeggen vóór het einde van de gecombineerde duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is geregeld, dient de door de consument aanzienlijke hoeveelheden te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn zoals bedoeld in artikel 6 lid 1. In het geval van een overeenkomst tot het ingewikkelde van een dienst, vangt deze termijn aan Nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling wordt gedaan, kan de consument geen enkel recht doen geld aangaande de uitvoering van de potentiële bestelling van dienst(en), waardoor de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om tussentijdse betalingen onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In het geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer wettelijke beperkingen behouden, heeft het recht om de aangewezen aan de consument effectieve reductief kosten in rekening te brengen.
 5. Betaalmethodes van KlarnaIn samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betaalmethode(s) aan.
  Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.Achteraf Betalen
  Gespreid Betalen
  [AANPASSEN BOVEN EN HIERONDER IN OVEREENSTEMMING MET DE GEBRUIKTE BETAALMETHODEN]U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna
  . Algemene informatie over Klarna vindt u hier
  . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de uitgebreide natte bescherming persoonsgegevens
  en zoals beschreven in Klarna's privacyverklaring verwerkt.

Artikel 14 - Klachtenregeling

Bij klachten dient een consument zich te wenden tot de ondernemer. Als de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in verschillende overleg worden opgelost, kunnen de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), zullen deze gratis middelen worden gebruikt. Controleer of deze webwinkel een unieke lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing komen, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de deur Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak deze is bindend en zowel ondernemers als consumenten stemmen in met deze beslissing. Aan het voorleggen van een mislukte aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarbij deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting GeschilOnline, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument komt overeen met deze bindende uitspraak.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Buitenkookproducten webshop stelt alles in het werk om roestbestendige materialen
en lak die tegen hoge temperaturen bestand is op metalen oppervlakken te gebruiken.
Aanvullende dan wel van deze algemene afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op wijze wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Een metalen materialen en veilige deklagen kunnen echter mechanisch worden door diverse oppervlakte krassen van
aan stoffen en omstandigheden waardoor wij geen controle heeft.
Chloor, industriële dampen, chemicaliën, kunstmest, extreme productie, pesticiden voor het gazon
en zout zijn enkele van de stoffen die lak en afwerking op metalen deklagen kunnen aantasten.
Om deze redenen worden door de garantie op metalen, roestvrij stalen en krachtige onderdelen
GEEN ROEST, OXIDATIE, VERVAGING of andere ONVOLKOMENHEDEN GEDEKT tenzij deze ook leiden
tot verlies van structurele integriteit van defecten van deze onderdelen van de merken.

B OPGELET: een Petromax kachel niet recht op of in de buurt van een brandbaar
oppervlak, plankenvloer, tafel of andere ondergrond zonder een andere Plaatsvaste barrière te gebruiken,
terwijl dit de garantie tenietdoet en wij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor alle hieruit
veroorzaakte directe, indirecte , bovendien of gevolgschade afwijst.

C WAT NIET IS GEDEKT: De garantie is gebaseerd op normaal en redelijk mechanisch gebruik en onderhoud van onze merken.
Commercieel gebruik en conventionele toepassingen zijn uitgesloten van de garantie.
Dit geldt ook voor dealers die onze merken doorverkopen aan bedrijven in de breedste zin van het woord.
De garantie is niet van toepassing op aanvullende schade
of voor schade veroorzaakt door: vervoer; laten vallen; vaste montage; ondersteuning voor ondersteuning, onbrandbaar oppervlak
onder de basis; commercieel gebruik; wijzigingen; veranderen; nalatigheid; misbruik; huidverzorging verzorging;
gevaren op de weg; normale en beperkte slijtage; van natuurrampen.
Roestvorming: De oorzaak doet er alles aan om roestvorming van gecoate of geemailleerde artikelen te voorkomen voor bepaalde tijd.
Echter vuur, extreme hitte, vocht of een combinatie hiervan kunnen de beschermlaag aantasten.
Buitenkookproducten heeft altijd gebruikte producten staan ​​die gelden als referentie bij geschilderd.

D De garantie is niet van toepassing op krassen, deuken, haarscheurtjes,
het ontstaan ​​van kleine cosmetische veranderingen tijdens het gebruik.

        E BELANGRIJKE VEILIGHEID INFORMATIE:
Buitenkookproducten dragen geen verantwoordelijkheid voor het schrappen van onveilig gebruik van
een bij ons vloeibare houtkachel/ kachels en/of geautomatiseerde onderdelen!
Wij adviseren de houtkachel en/of aanzienlijke onderdelen te gebruiken in combinatie met een
krachtige brandveilige tent of andere merkbestendige onderkomen.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te beoordelen van de houtkachel van kachels op de plaats
en het moment van gebruik geen gevaar voor de omgeving, personen, materialen etc.
Buitenkookproducten zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect,
die wordt veroorzaakt door het gebruik van de houtkachel en/of onderdelen.
Tot slot adviseren we de brandende kachel niet onbeheerd te laten, deze te doven voor het slapen gaan en voor vertrek,
en deze te plaatsen op een brandveilige ondergrond.
Zorg bij gebruik in een afgesloten ruimte dat er een werkende CO-melder (koolmonoxidemelder) aanwezig is!
Door dit product aan te schaffen geeft de consument een akkoord om met bovenstaande te gaan.

2 PRIVACYVERKLARING
Privacybeleid Buitenkookproducten
Versie 0.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-04-2022
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt,
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we uw gebruikservaring verbeteren.
Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Buitenkookproducten.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Buitenkookprducten niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u het privacybeleid te accepteren.
Buitenkookproducten respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en dragen er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons hoofdpijn wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Buitenkookprducten of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarvan wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mailt of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we de berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de conventionele situatie relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw kostbare te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Buitenkookprducten of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarvan wij beschikken.

Koekjes

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hiërarchisch kunnen aanpassen.
Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website
te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan waardevol zijn naar eigen beveiligde servers
van buitenkookprducten of die van een derde partij.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen
en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid
tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben toegestaan.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die wij ten behoeve van onze webwinkel gebruiken.
aanwezig valt oa in het WebwinkelKeur buitenlandse systeem.
Deze gegevens zullen eenvoudigweg worden gebruikt ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder worden verspreid.
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern worden gedeeld.
Onze werknemers zijn verplicht om de plicht van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
wijziging en wijziging/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het wordt daarom aanbevolen om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het verstandig, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een moment aan ons wordt verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onder elke mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt nemen of onze bestanden wilt laten ophalen, kunt u contact opnemen met ons opnemen. Zie onderstaande details.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te accepteren
of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons opnemen:
Buitenkookproducten
Pieter Durksstrjitte 42
06-19745514
info@buitenkookproducten.nl